REGULAMIN KONKURSU FACEBOOK #wpodrozyzgrupapolmotor
 
 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
1. Organizatorem i fundatorem nagrody konkursu Facebook (zwanym dalej “Konkursem”) jest ROKO RIR KOWALSCY SP J, UL.SZCZECIŃSKA 1I, 71-003 DOBRA,851-030-75-98 (zwane dalej „Organizatorem”).
 
2. Partnerem konkursu jest Grupa Polmotor:
POLMOTOR AUTO-SERWIS JAN PRZEPŁATA, DARIUSZ OLKIEWICZ Spółka Jawna
ul. Struga 71, 70-784 Szczecin
NIP 955-000-34-68
 
Polmotor Sp. z o.o.
ul. Struga 73 Szczecin
NIP 955-226-43-45
(zwane dalej „Partner konkursu”)


3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator i Partner konkursu
 
4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
 
5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.
 
6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 
7. Konkurs jest prowadzony na stronie @aparamentyzarega 
 
8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.


§ 2. UCZESTNICY KONKURSU
 
1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego , posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
 
2. Uczestnik oświadcza, że:
 
a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;
e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;
 
3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora i Partnera Konkursu
 
4. Poprzez opublikowanie odpowiedzi konkursowej w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że treść przesłanej przez niego odpowiedzi nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia odpowiedzi konkursowej do Konkursu oraz udzielenia zezwolenia, określonego w ust. 6 poniżej.
 
5. Poprzez opublikowanie odpowiedzi konkursowej w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na publikowanie odpowiedzi konkursowej na stronach Profilu Organizatora i Partnera konkursu, jak również na stronach serwisów internetowych wydawanych przez Organizatora i Partnera Konkursu, w tym na stronach nie związanych bezpośrednio z Konkursem.
 

§ 3. NAGRODA
 
1. W Konkursie przewidziano NAGRODĘ – dla osób wyłonionych w sposób wskazany w §6.
 
2. Nagrodą (dalej: „Nagroda”) w Konkursie jest pobyt 7 dni- 6 nocy,  dla dwóch osób w  Ośrodku  Apartamenty za Regą, ul. Woska Polskiego 22-25, 71-330 Mrzeżyno. W ramach pobytu jest: pobyt w apartemnecie, śniadanie, parking, sauna, pobyt w dowolnym terminie w okresie od: 6.05 do 16.06.2019. Zwycięzca konkursu ma możliwość dokupienia pakietu dla 4 dodatkowych osób z 30% rabatem
 
3. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalu Facebook, na profilu @aparamentyzarega

4. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
 
  
§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU
 
1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem @aparamentyzarega
 
2. Konkurs trwa od dnia 25.01.2019 godz. 12.00 do 13.02.2019 godz. 13.00
 
3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 14.02.2019 o godz. 14.00


§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
 
1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
zamieszczenie (w formie komentarza pod Postem konkursowym) zdjęcia/grafiki z  #wpodrozyzgrupapolmotor obrazującej podróż autem zakupionym w Salonach Grupy Polmotor

2. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem strona internetowa http://www.mrzezyno-apartamenty.pl

 
§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD
 
1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.
 
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.
 
3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy nadesłanych zdjęć. Nagrodę otrzyma uczestnik, który wykona zadanie opisane w § 5. Ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu, a udzielona odpowiedź w formie przesłanej w komentarzu grafiki zostanie uznana przez jury za najciekawszą.
 
4. Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony przez jury tylko spośród uczestników, którzy: prawidłowo wykonali zadanie konkursowe określone w § 5 ust. 1 Regulaminu, spełniają warunki wymienione w Regulaminie Konkursu
 
5. Spośród uczestników spełniających warunki określone Regulaminie, jury wskaże jednego Zwycięzcę Konkursu, który opublikował najciekawszą w ocenie jury odpowiedź na zadanie konkursowe.
 
6. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora i Partnera Konkursu
 
7. Spośród nadesłanych odpowiedzi Organizator wyłoni 1 zwycięzcę
 
8. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku w ciągu 3 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.
 
9. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do posta konkursowego na FanPage @aparamentyzarega
 
10. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 36 godzin od ogłoszenia wyników Konkursu na Fanpage - @aparamentyzarega wiadomości prywatnej z następującymi danymi:
a. imię i nazwisko
b. adres korespondencyjny
c. numer telefonu
d. adres mailowy
 
11. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 3 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.


12.  Potwierdzenie wygranej - Voucher - zostanie wysłane na koszt Organizatora bądź za pomocą firmy kurierskiej na adres wskazany przez Uczestnika do 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w ust. 6.
 
12. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.
 
 
§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA
 
1. Organizator i Partner konkursu nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
 
2. Organizator i Partner konkursu oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
 
3. Organizator i PArtner Konkursu zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:
 
a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie
z zasadami Facebooka;
c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;
e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook
 
4. Organizator i Partner Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
 
5. Organizator i Partner Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.
 
 
§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 
1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora i Partnera Konkursu wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
 
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu i Partnera Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
 
3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.
 
4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.
 
 
§ 9. PRAWA AUTORSKIE
 
1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi i Partnerowi Konkursu. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:
 
a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
 
b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.
 
 
§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ
 
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
 
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 
4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na Facebooku #wpodrozyzgrupapolmotor.”
 
5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.
 
 
§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.01.2019 i obowiązuje do 17.06.2019
 
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 
3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage @aparamentyzarega oraz na oficjalnej stronie Organizatora: http://www.mrzezyno-apartamenty.pl
 
5. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora:
http://www.mrzezyno-apartamenty.pl